Home / Revelation Tarot

Revelation Tarot

Lá IV. The Emperor – Revelation Tarot

IV. The Emperor Chàng là người thiết lập tất cả mọi trật tự. Chàng dễ dàng nắm giữ quyền lực trong lòng bàn tay mình. Chàng chỉ huy. Chàng kiểm soát. Chàng thống trị. Lá bài này thể hiện tất cả những đặc tính tham vọng, quyền lực, dẫn đầu, …

Read More »