Home / Thần Thoại Hy Lạp

Thần Thoại Hy Lạp

Thần Thoại Hy Lạp – Con Của Gaia Với Các Vị Thần Khác

Nữ thần Gaia còn có nhiều cuộc tình duyên và mỗi cuộc đều đem lại cho thế gian những vị thần này, thần khác. Kết hôn với thần Biển – Pontos, con mình, Gaia sinh ra các thần Biển Nérée, Phorcys, Thaumas, Céto và những con quỷ biển Telchines. Kết hôn …

Read More »