Home / Lá Bài Tarot

Lá Bài Tarot

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hermit

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hermit bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Hermit và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Áo …

Read More »

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hanged Man bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Hanged Man và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. …

Read More »

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Chariot

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Chariot bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Chariot và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Tấm …

Read More »

Trải Bài Tarot – Lá bài The Temperance

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Temperance bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Temperance và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Đôi …

Read More »

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Devil

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Devil bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Devil và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Ngôi …

Read More »