Home / Vampires Tarot of the Eternal Night

Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá I. The Magician – Vampires Tarot of the Eternal Night

I. The Magician Kiểm soát Lời gợi ý: Bạn kiểm soát cái gì và cái gì kiểm soát bạn, và tại sao? Theo truyền thống Magician là bậc thầy về ảo giác, là người điều khiển nhận thức và cũng là người kiểm soát thực tại. Bất kể tưởng tượng …

Read More »

Lá II. The High Priestess – Vampires Tarot of the Eternal Night

II – The High Priestess Kết nối Thần thánh Lời gợi ý: khát khao kết nối thần thánh của bạn đã được thực hiện, bị cản trở hay bị cắt đứt? Theo truyền thống Sự ngộ đạo, sự thấu hiểu nhập định về thần thánh, là hiểu biết nằm ngoài …

Read More »

Lá IV. The Emperor – Vampires Tarot of the Eternal Night

IV. The Emperor Sự ổn định  Lời gợi ý: liệu tính ổn định gây nên sự trì trệ và thất bại hay sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc sống? Theo truyền thống Emperor áp đặt trật tự lên sự hỗn loạn. Ông nhìn thấy các khả năng …

Read More »

Lá V. The Hierophant – Vampires Tarot of the Eternal Night

 V. The Hierophant Quy luật cuộc đời Lời gợi ý: Quy luật nào hình thành nên các nguyên tắc và hành vi của bạn; bạn sống dựa vào điều mình tin tưởng ở mức độ nào? Theo truyền thống Hierophant hiểu rõ những chân lý thiêng liêng và thừa nhận …

Read More »

Lá VI. The Lovers – Vampires Tarot of the Eternal Night

VI – The Lovers Lựa chọn  Lời gợi ý: Bạn lựa chọn gì (và tại sao) và những lựa chọn đó ảnh hưởng đến những trải nghiệm và thực tại của bạn như thế nào? Theo truyền thống                                     Lovers đã lựa chọn nhau. Họ hiểu rằng hành động và phương …

Read More »

Lá VIII. Strength – Vampires Tarot of the Eternal Night

VIII – Strength Bản năng  Lời gợi ý: Mối quan hệ của bạn với bản năng của chính mình là gì? Chúng kiểm soát bạn hay chúng là công cụ mà bạn phải học cách sử dụng? Theo truyền thống Những bản năng cơ bản điều hướng sự tiếp diễn của đời …

Read More »