Bộ Cups (Cốc)

Tính Song Đôi Của Các Nguyên Tố

Mỗi bộ đều thể hiện tính song đôi cơ bản: Gậy và Kiếm thuộc tính nam, trong khi Cốc và Tiền thuộc tính nữ. Sự phân chia cơ bản này được phát triển từ thời sơ khai của những ghi chép Tarot, khi nó còn là một trò chơi, tính …

Read More »