Tarot of Marseilles

Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Tarot of Marseilles Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và …

Read More »

Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Tarot of Marseilles Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và …

Read More »