Trải Bài Celtic Cross

Trải Bài Tarot Mẫu: Trải Bài Celtic Cross Của Anthony Louis

Celtic Cross: Một chữ thập ở bao quanh bởi một vòng hoa với một cột dọc bên phải. Trong cách bố trí của Waite, vòng hoa được thay thế bởi lời ban phước của Giáo Hoàng. Xem thêm về các cặp vị trí trong trải bài Celtic Cross: http://tarot.vn/cac-cap-vi-tri-trong-trai-bai-celtic-cross/ Lá đầu …

Read More »

Các Cặp Vị Trí Trong Trải Bài Celtic Cross

Trải Bài Celtic Cross Celtic Cross có lẽ là sơ đồ trải bài lâu đời và phổ biến nhất dành cho việc giải bài tarot. Nó đã tồn tại lâu như vậy bởi vì sơ đồ các lá bài nhìn tuy đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Một nguồn …

Read More »