Lá Bài Tarot

Trải Bài Tarot – Lá bài The Temperance

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Temperance bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Temperance và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Đôi …

Read More »

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Devil

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Devil bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài. Rút riêng lá the Devil và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình. 1. Ngôi …

Read More »