Trải Bài Mẫu

Trải Bài Tarot Mẫu: Trải Bài Celtic Cross Của Anthony Louis

Celtic Cross: Một chữ thập ở bao quanh bởi một vòng hoa với một cột dọc bên phải. Trong cách bố trí của Waite, vòng hoa được thay thế bởi lời ban phước của Giáo Hoàng. Xem thêm về các cặp vị trí trong trải bài Celtic Cross: http://tarot.vn/cac-cap-vi-tri-trong-trai-bai-celtic-cross/ Lá đầu …

Read More »