Các Cách Sử Dụng Oracle

Cách Thức Sử Dụng Oracle Hiệu Quả

“Oracle” là một danh từ chỉ chung các thể loại bài (cards) có thể dùng để rút random cho bất kì một vấn đề nào đó. Oracle thường có 3 dạng chính:  1. Inspirational Cards – Bài truyền cảm hứng: Là những bộ bài được tạo nên lấy cảm hứng từ một khía …

Read More »