Lá Six of Swords – Harry Potter Tarot

Harry Potter Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Swords

Lá Six of Swords trong bộ Harry Potter Tarot

Correspondences

Mercury in Aquarius

Keywords                             

Science, the search for the truth, understanding, intelligence, harmony of mind and nature, holistic insight

Meaning

The 6s stabilize and order the unbridled and sometimes destructive energy of the 5s and are associated with the sun, with clarity, order and energy of life.

In the area of the swords (air and rational mind) solar energy gives clarity and knowledge. We search for the truth, strive for harmony of mind and nature, for objectivity, understanding and intelligence. The card may signify sudden blazing insights and unconventional solutions to problems.

Exploring the Card   

For the image of the card we see six books with the publisher’s symbol of a sword to give the six swords for the card. The books cover magic practices that have to do with air, speech, ratio and the sky: runes, levitation, astrology, arithmancy and air itself.

Bộ bài Harry Potter Tarot – Eleonore Pieper

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *