Cảm Nhận Lá Bài The Fool Trong Tyldwick Tarot

Blog chia sẻ Tarot, Cảm nhận lá bài Tarot, Tyldwick Tarot


Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc rằng Tyldwick Tarot có khá nhiều biểu tượng trong mỗi lá bài. Tôi khâm phục thành quả của người nghệ sĩ đã đưa vào bộ bài tuyệt đẹp này vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giải mã toàn bộ những lá bài. Lưu ý rằng Tyldwick mang chút âm hưởng của RWS trong nó. Tất nhiên, mọi hình thức nghệ thuật đều mang tính chủ quan đối với mỗi cá nhân, giải thích của tôi có thể sai và đồng thời một số có thể cảm thấy đồng cảm. Tôi đơn giản chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình.

0. THE FOOL

Cảm Nhận Lá Bài The Fool Trong Tyldwick Tarot

Trong lá bài đầu tiên chúng ta thấy ngay đó là một chiếc mặt nạ đặt trước một tấm gương. Ngoài ra còn có những hình ảnh khác: một bức tượng con chó săn greyhound; một chiếc metronome bị đóng dùng trong âm nhạc; một bức tượng bằng gỗ được sử dụng trong nghệ thuật và một chiếc mặt nạ Sunman và những con bướm nhẹ vỗ cánh quanh tấm gương.

Thứ ngay lập tức khiến tôi chú ý đến là chiếc mặt nạ và bức tượng greyhound. Hình ảnh này nhắc đến lá The Fool trong bộ Rider-Waite bởi Pamela Coleman Smith. Greyhound là con chó đang kêu lên, cảnh báo gã ngốc về mối nguy hiểm trước mắt. Mặt nạ là chính the Fool, một anh hề đeo mặt nạ để mang lại niềm vui cho người khác. Chiếc metronome đã đóng cửa và bức tượng gỗ không được chạm đến.
The Fool ở đây là chiếc mặt nạ, nhưng được đặt trước gương, có lẽ nó là querent hoặc tình huống được hỏi trong trải bài và nó chỉ là một sự phản chiếu của the Fool bên trong tất cả chúng ta. Con chó greyhound cho chúng ta một lời cảnh báo về những khả năng mới trước mắt chúng ta khi ta cởi bỏ chiếc mặt nạ và nhìn vào một khởi đầu mới? Ánh nhìn của con chó cảnh báo chúng ta rằng chính sự ngây thơ và ngu ngốc có thể mang bất hạnh đến với chúng ta. Chúng ta có đủ can đảm để bộc lộ những gì nằm sau chiếc mặt nạ? Hay đó chỉ là một sự ngu ngốc? Đó là phần mà reader cần phải giải mã.

Tiếp đến chiếc metronome, nó được tạo ra lần đầu tiên trong thế kỷ thứ 9 với mục đích giúp các nghệ sĩ nắm bắt tempo và beat tốt hơn. Từ đó hai trường phái tư tưởng được hình thành xung quanh chiếc metronome, một ủng hộ nó và bên còn lại phản đối. Những người ủng hộ cho rằng nó giúp người học chơi nhạc cụ nắm bắt được cấu trúc và trật tự, đồng thời có thể thấy tempo một cách rõ ràng. Những người khác cho rằng, thực tế metronome có thể là một trở ngại cho cảm giác về nhịp điệu cần được xây dựng qua nhiều năm rèn luyện và làm mất đi sự sáng tạo của các nhạc sĩ trên một bản nhạc. Với chiếc metronome được đóng lại, ta có thể biết được lá bài này theo phe nào. Nhưng điều này có nghĩa gì với The Fool?

Bạn tôi, cuộc sống đầy những điều bất ngờ, cuộc sống thú vị và cũng khó khăn. Chúng ta thực sự không thể dự đoán trước được dòng chảy của cuộc sống, nhịp điệu của nó hỗn loạn và đó là điều mà chiếc metronome đang nói với ta (ờm… nói với tôi). Cuộc sống của chúng ta không được lên kế hoạch sẵn như một bản nhạc, ta không cần phải nhốt mình trong đó, chúng ta có thể tự do thử nghiệm và trải nghiệm rất nhiều điều, nếu chúng ta bước ra khỏi hộp để đón nhận nó. Đó là sự tự do vào những điều chưa biết về cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên thú vị và khó khăn.

Từ trứng, con sâu, đến cái kén, con bướm được sinh ra. Hình tượng con bướm, trong nhiều nền văn hóa, là biểu tượng của sự biến đổi. Sự biến đổi này đã thay đổi con bướm, nhưng cũng mang nó đến một mức độ cao hơn và mới hơn của nhận thức. Cũng giống như The World, kết thúc cuộc hành trình của mình chỉ để bắt đầu lại ở đỉnh cao của The Fool. Lá bài này thúc đẩy chúng ta nắm lấy những trải nghiệm mới, không chần chừ, với tràn đầy sức sống và giữ cho niềm hy vọng luôn sáng vì cuộc sống là để được sống với sự lạc quan và tình yêu. Con bướm biết quá trình chuyển đổi là khó khăn, và việc bước ra ngoài của cái kén của bạn có vẻ đáng sợ, nhưng một khi bạn đang ở bên ngoài, bạn sẽ đạt được đầy đủ tiềm năng của bản thân mình.

_____________________________

Just a quick reminder, the Tyldwick Tarot has numerous symbolisms in each card. I can only do so much. However, I do admire the work the artist has put into this wonderful deck so I will try my best to decipher all of them. Note that Tyldwick has a RWS tone to it. Of course, every form of art is subjective to the beholder’s eyes so my interpretations might be wrong and might resonate with some of you. I wish only to humbly express my feelings.

0. THE FOOL

In the first card we see right away there is a mask in front of a mirror. Other images include a grey hound statue; a closed metronome used in music; a wooden figure used in art and a Sunman mask and butterflies fluttering around the mirror.

The noticeable thing I knew right away was the mask and the greyhound statue. This is a reference to the card The Fool in the Rider-Waite Deck by Pamela Coleman Smith. The greyhound is the dog calling out, warning the Fool of danger. The mask is the Fool itself, a jester wearing the mask to amuse the others. The metronome is seen closed and the wooden figure is left untouched.

The Fool here is the mask, yet it is in front of the mirror, perhaps it is the querent or the situation being asked in the reading and it is only a reflection of the Fool inside all of us. The greyhound dog gives us a warning to the new possibilities before us as we uncover our mask and see a new beginning? The glaring of the dog warns us that very naivety and foolishness can bring us misfortune. Do we dare to reveal what is behind the mask? Or it is foolishness to do it ? That is the part the Reader needs to decipher.

Moving to the metronome, it was first created in the 9th century with the intention to help musicians gain a better grasp over tempo ad beat. From that two schools of thought formed around the metronome, one favours it and one doesn’t. The people who supported the metronome suggested that it brings structure and discipline to pupils learning to play instruments and the students can have clear and clean tempo. Others argued that in fact, the metronome can be a hindrance to the inner rhythmic sense built through years of hard work and the creative expressions of the musicians that stray from the constructed music sheet. Seeing the metronome closed, we can think which side it is on. But what does this have to do with the Fool?

My friend, Life is the unexpected, life is full of surprises, and life is exciting and daunting at the same time. We cannot really predict the flow of life, its rhythm is chaotic and that is what the metronome is saying to us (well…me). Our life is not planned like a music sheet, we not need to confine ourselves in it and we can be spontaneous and experiment and experience numerous things, if we step out of the box to see it. It is the freedom into the unknown about life that makes it both exciting and daunting.

From egg, to a caterpillar, to a cocoon, the butterfly emerges to existence. Overwhelmingly in many cultures, the butterfly is a symbol of transformation. This metamorphosis had change the butterfly, but it had also brought it to a newer, higher level of awareness. Just like the World finishes the journey only to start again at the pinnacle of the Fool. This card urges us to unquestionably embrace new experiences with vigor and keep our hope lit up because life is to be live with positivity and love. The butterfly know the transition is difficult and stepping outside of your cocoon can seemed scary, but once you are outside, you will reach your full potential.

Alexander Morteo Vermillious Doan

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *